Honeybun likes to sit next to me while I study and offer her…

Honeybun likes to sit next to me while I study and offer her support ❤